Förvärvsrisker med realfonder

Realfonder.se bedriver en verksamhet som förvärvar jordbruksmark i syfte att omklassificera de köpta områdena till bostadsändamål. Därefter säljer man vidare marken som tomter till allmänheten eller lokala företag. Jordbruksmark kan på en global nivå köpas till ett betydligt lägre pris än mark som är till för bostäder. En av de mest avgörande delarna i avkastningens storlek är således att den aktuella jordbruksmarken kan konverteras. Om konverteringen mot förmodan inte skulle beviljas kommer detta inverka negativt på realfondens vinstmöjligheter. I det fall omklassificeringen inte beviljas kan realfonder.se tvingas sälja den köpta marken som jordbruksmark med risk att det aktuella priset är lägre än förvärvspriset.

Vad gäller risker kring förvärvet av jordbruksmarken som kan försena eller omöjliggöra planprocessen Agriculture_maintåls fastigheter och läge att nämnas. Marken kan köpas i ett opassande läge som på något sätt försvårar den process som krävs för att få alla nödvändiga tillstånd. Detta kan exempelvis vara markens beskaffenhet, gasledningar och servitut i förhållande till området som förhindrar att man ändrar jordbruksmarken till tomter för hus. Ytterligare en risk som bör tas i beaktande är själva säljaren. För tillfället kan realfonder.se enbart köpa mark som ägs utav juridiska personer, vilket innebär att det företag som äger marken utgör en bolagsrisk och har avseende fullmakt.

Andra risker som man som investerare bör vara medveten om är arkeologiska fynd och historiska värden. Om det finns fornlämningar som väcker intresse kan det förhindra att marken nyttjas för bostäder eller avsevärt försvåra processen. Samma resultat kan väntas om det finns planer på att göra om marken till nationalpark. Hittar man fyndigheter i form av energi, metaller eller mineraler kontaktas det aktuella landets myndigheter som avgör hur situationen hanteras.

Risker som är relaterade till företagets kostnader är däremot i sin helhet små. De kostnader som realfonder.se står för utgörs huvudsakligen av tillstånd som är tämligen konstanta. Övriga faktorer som kan påverka företagets resultat är interna kostnader i form av pensioner, löner och nyrekrytering.