Investeringsinriktning för realfonder.se

Realfonder.se investerar i första hand i attraktiv skogsmark inom EU:s gränser. Investeringarna görs utav företagets styrelse som besitter kontaktnät, kunskap och erfarenhet. De personer som sitter med i styrelsen har sedan år 2000 aktivt analyserat, inventerat och genomfört investeringar i skog och skogsindustriella anläggningar som genererat i hög avkastning. En av de bidragande faktorerna till de stora framgångarna är att samtliga personer i styrelsen har erfarenhet av att förvalta skogsfastigheter på en internationell nivå. Försäljningen av marken sker under verksamhetsperioden om det bedöms gynna aktieägarna.

Till följd av den rådande finanskrisen har utbudet av större skogsfastigheter ökat, särskilt i Östeurop7761643320_1ec34ae9c3_ba där kreditmarknaden fortsättningsvis är relativt outvecklad. Genom att utvärdera och anskaffa skogsmark i sådana områden har realfonder.se som målsättning att skapa lönande investeringar för såväl skogsbolag som privata aktörer. Med stöd av erfarenhet inom branschen och noggranna analyser av prisdata utför styrelsen inköp som på lång sikt resulterar i hög avkastning.

När realfonder.se väljer framtida investeringsobjekt identifieras först den skogsmark som finns till försäljning på marknaden. Denna process sker via såväl mäklare som personliga kontakter. I dagsläget har man lyckats skapa ett väl upparbetat kontaktnät varigenom styrelsen har ett rikligt flöde av affärsmöjligheter. Observeras börs att realfonder.se som verksamhet enbart köper markområden via aktiebolag. På grund av detta genomförs alltid en due dilligence som säkerställer att det aktuella aktiebolaget inte är kopplade till någon tvist eller har dolda skulder.

Efter en omfattande inventering och analys utförs en förhandling av ett förmånligt pris, varefter alla nödvändiga avtal sätts upp och signeras av samtliga parter. I samband med denna process tillträder realfonder.se som juridisk ägare. Som investerare bör man vara medveten om att realfonder.se inte är en investeringsfond och regleras därmed inte utav lagen om investeringsfonder. Därmed har företaget betydande större valfrihet när det är fråga om investering av insatt kapital. Detta i sin tur ger mer möjligheter till en hög avkastning på det kapital som investerats.