Realfond Skog är en säker investering

Den realfond som kommit att bli mest populär bland investerarna på realfond.se är Realfond Skog. Skogsmark i sig har alltid varit en bra investering inom de flesta EU-länderna. Risken exempelvis återspeglar sig bra i utvecklingen av priset för mark i Sverige som i genomsnitt gått upp sex procent under senaste året. En annan faktor som talar för att man som privat investerare bör direktinvestera i skog är det faktum att man inte behöver köpa egna skogsfastigheter. Traditionella aktier i skogsbolag såsom Stora Enso eller SCA är nämligen inte samma sak som att köpa realfonder. De större bolagen äger förvisso mycket mark, men värdet är oerhört undervärderat i företagens balansräkningar och återspeglas därmed inte i aktiekurserna.

Med Realfond Skog strävar man efter att ge investerarna 4-6 procent årligen i direktavkastning. Målsättningen för värdeökningen ligger på 60 procent efter fem år, vilket sammanlagt ger en avkastning på 14-16 procent per år. Den direkta avkastningen åstadkoms genom bidrag, arrenden och avverkningar. Värdeökningen däremot skapas när de som sköter fonden köper mark i olika underprissatta områden, men markens värde stiger även av praktiska åtgärder såsom gallring och röjning. Oftast är insatserna subventionerade genom generösa bidrag från EU.168729_0c56bc08

Realfond Skog bygger på ett bra kontaktnät, vilket är avgörande för att kunna göra goda investeringar. Man söker ständigt efter skogsmark som har ett vettigt pris, samtidigt som det bör ha ett stort virkesförråd för att kunna generera i den planerade direktavkastningen. De konkurrerande aktörerna utgörs såväl av lokala och privata investerare som stora skogsbolag. På realfonder.se är man dock betydligt snabbare och flexiblare än de etablerade skogsbolagen. Även om realfonder.se emellanåt blivit snuvade på en investering är det oftast fråga om en mindre mängd mark som köpts upp av privata aktörer till ett högre pris. För tillfället syns en tydligt ökande aktivitet på marknaden för skogsmark som självfallet talar för att Realfond Skog är inne på rätt spår.