Realfonder eftersträvar hög avkastning

Målsättningen för samtliga fonder är att på lång sikt kunna erbjuda investerare en hög avkastning. Genom att göra smarta direkta investeringar i reala tillgångar är riskerna avsevärt mindre i jämförelse med placeringar i exempelvis finansiella tillgångar. De som handhar Realfond Ryssland gör investeringar i attraktiva jordbruksfastigheter som konverteras till bostadsändamål. Denna omklassificeringsprocess utgör hela verksamhetens grundläggande affärsplan och förväntas generera i betydande vinster. Faktorer som bidrar till att riskerna är något större än i sedvanliga fastighetsinvesteringar är det faktum att konverteringen inte garanterat beviljas eller att den osäkra ryska politiken påverkar marknaden.

Avkastningens storlek i realfonder är främst knutna till fyra faktorer; efterfrågan på tomterna, inköpspriset för den aktuella marken, beviljad omklassificering och den värdeökning som omklassificeringen av marken väntas bidra till. Under det senaste decenniet har dock konverterad jordbruksmark i populära områden haft en väldigt positiv värdeutveckling, främst på grund av utbudsunderskott. Den övergripande avkastningen per år kan å andra sidan inte garanterat fastställas före aktiebolaget avvecklats. Baserat på uppskattningar av kostnader, inköpspris och försäljningspris förutspås dock att de olika projekten i sin helhet ska resultera i hög avkastning.

Vad gäller Realfond Skog är avkastningen däremot beroende av priset på skogsprodukter samt markens inköpspris. Värdeökningen spelar även en central roll och grundar sig främst på praktiska åtgärder såsom plantering, röjning och gallring. För att ytterligare öka värdet eftersträvar realfonder.se att öka tillgängligheten genom att anlägga skogsvägar. Efterfrågan på skogsmark har ökat i stadig takt under de senaste åren tack vare att det är en naturlig förnyelsebar resurs, vilket självfallet påverkar avkastningen positivt. Inga garantier för att en hög avimages (10)kastning uppnås kan någonsin ges när det gäller fonder, men utsikterna för realfonder i skog och mark ser onekligen goda ut. Exempelvis har skogsinvesteringarna som gjorts i Lettland ökat med hela 10 procent under det senaste halvåret, vilket innebär att man kan räkna med en årlig avkastning på 15 procent för Realfond Skog.